Ouders

OR

Waarom een ouderraad?

Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen – en ook voor de keuze voor het onderwijs van hun kinderen. Ze hebben dan ook het recht mee te denken en mee te doen op de school van hun kinderen. De ouderraad en de medezeggenschapsraad bieden hiertoe de mogelijkheid. De ouderraad van de Teresiaschool stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders, schoolbestuur en personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met de school te bevorderen.

Samenstelling en wettelijke basis

De leden van de ouderraad kiezen uit hun midden een voorzitter, penningmeester en secretaris. Deze treden op als dagelijks bestuur. Het lidmaatschap van de ouderraad staat open voor alle ouders met een kind op de Teresiaschool. Het aantal leden bedraagt ten minste zoveel als het aantal groepen binnen de school. Er bestaat geen maximum aantal leden, totdat de ouderraad anders beslist. Bij een te groot aanbod van ouders kunnen verkiezingen uitgeschreven worden. De ouderraad legt verantwoording af aan de ouders door mededelingen via nieuwsbrief en schoolkrant. De wettelijke basis van de ouderraad ligt in de nieuwe Wet Medezeggenschap in het Onderwijs. Sinds vorig schooljaar is de OR een officiële stichting geworden.

Wat doen wij?

  • We verrichten hand- en spandiensten en organiseren activiteiten en festiviteiten. Denk aan schoolreisjes, Sinterklaas, Kerst, carnaval, het jaarlijkse schoolkamp voor groep 7 en 8.
  • We verrichten onderwijsondersteunende werkzaamheden: we organiseren bijvoorbeeld ouder- en kijkavonden mee, maken de schoolkrant en helpen de school met de PR.
  • We overleggen regelmatig met de (oudergeleding van de) medezeggenschapsraad over tal van zaken die met de school te maken hebben.
  • We spreken geregeld met (een vertegenwoordiger van) directie en team over allerlei onderwerpen die ouders en kinderen aangaan.
  • We vormen het aanspreekpunt voor ouders die iets aan willen kaarten en dat niet direct met het team of de schoolleiding willen bespreken.


De ouderraad doet dit niet alleen, maar samen met het team van de Teresiaschool en met hulp van heel veel ouders. Dat willen we graag zo houden! Dus: wilt u lid worden van de ouderraad of heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, via orteresiaschool@leerrijk.nl.