Ouderbetrokkenheid

Het belang van een goede samenwerking tussen school en ouders wordt onderstreept. Vooral voor leerlingen met een ondersteuningsvraag is een goede samenwerking van het grootste belang.

De Teresiaschool wil op een open en eerlijke manier communiceren met de ouders. Wij zien de ouders als educatief partner. Daarbij gaan wij uit van een wederzijdse betrokkenheid van ouders en school om de schoolloopbaan van het kind te ondersteunen. In een gelijkwaardige relatie worden beslissingen ten aanzien van het kind gezamenlijk genomen, uiteraard met inachtneming van de verschillende eindverantwoordelijkheden van ouders en school. Kortom: ouders en school hebben elkaar hard nodig bij de vormgeving van passend onderwijs. 

Ouderbetrokkenheid

Wat doen we eraan om de betrokkenheid te vergroten? Hoe krijgen we het voor elkaar dat de ouders gemakkelijk en graag naar school komen? Dit gebeurt op verschillende manieren. Allereerst door elke dag bereikbaar te zijn voor de ouders en verzorgers. Dat kan door binnen te lopen, te bellen of te mailen. Ook Parro is een communicatiemiddel om de ouders op de hoogte te stellen van wat er speelt in de groep. Door mondelinge en schriftelijke informatie. Door contacten over individuele kinderen. Door ouders die meehelpen met de dagelijkse gang van zaken. Door ouders te informeren op de ontmoetingsavond en ze daadwerkelijk om hun mening te vragen. Dit doen we bijvoorbeeld in het voorjaar in samenwerking met de medezeggenschapsraad, als de plannen voor het nieuwe schooljaar gemaakt gaan worden. 

Informeren van de ouders

Om op de hoogte te blijven van wat er allemaal in en rond de school gebeurt, wordt er eens in de drie weken onze nieuwsbrief naar de ouders gestuurd. Daarnaast maakt iedere groep gebruik van de oudercommunicatietool Parro. Hierop worden regelmatig berichten en foto’s van de verschillende groepen gezet. Dit is een afgeschermde omgeving. Hierin vindt u ook de jaarkalender van onze school. Overige brieven aan ouders worden digitaal verstuurd. 

Belangrijker is het directe contact tussen ouders en school. Daarom verwachten we u met de ouder-kindgesprekken om over het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind te praten.  

Om goed samen te werken en het beste te doen voor uw kind, is het delen van informatie belangrijk. De school informeert u daarom over zaken, zoals: rapporten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids, ouderavonden en verzoeken om toestemming voor gegevensuitwisseling, onderzoek of begeleiding. Wij verwachten van u dat u ons tijdig en naar waarheid informeert over belangrijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw kind. Ook wijzigingen van adresgegevens en/of telefoonnummers horen we graag op tijd van u. Aan externe partijen geeft de school informatie door als u hiervoor toestemming geeft, als het van noodzakelijk belang is voor het kind of als de school hiertoe wettelijk verplicht is.  

In geval van echtscheiding informeert u de school over wie het ouderlijk gezag heeft. U geeft de school een kopie van documenten van de rechtbank, waarin dit staat aangegeven. Als school stellen we ons neutraal op en is er respect voor de gezinssituatie van het kind. Gescheiden ouders worden zo veel als mogelijk gezamenlijk en op een gelijk tijdstip geïnformeerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat u samen wordt uitgenodigd voor het rapportgesprek.  

De school heeft geen informatieplicht naar een eventuele nieuwe partner van een ouder. Ook niet als deze persoon deel uitmaakt van het gezin waarin het kind opgroeit. Alleen in geval wanneer beide ouders goedkeuring geven kan een nieuwe partner aan een gesprek deelnemen.  

Heeft u alleen het ouderlijk gezag over uw kind? Dan ontvangt u de informatie van de school. Het is de taak van de ouder met ouderlijk gezag om de informatie van de school door te geven aan de ouder die het ouderlijk gezag niet heeft. Als een ouder zonder ouderlijk gezag informatie van de school wil over de ontwikkeling van zijn/haar kind, kan dit aangeven worden bij de directeur. De directeur bepaalt of en welke informatie gegeven wordt.     

Visie op samenwerken

We willen een “lerende organisatie” zijn, waar kinderen en volwassenen leren van en met elkaar. De rol van de ouders is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. 

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De Teresiaschool wil daarom ouders betrekken bij de vorming van hun kinderen. Ouders en school moeten wederzijds in elkaar geïnteresseerd zijn. 

Wat vinden wij belangrijk?