MR

Hieronder kunt u lezen wat een MR is en hoe de medezeggenschap bij ons op school geregeld is.

Op een bepaald moment wordt er aan u gevraagd of u zich verkiesbaar wilt stellen voor de medezeggenschapsraad (MR) van de school. Vaak is dat pas het moment waarop u gaat nadenken over medezeggenschap en komen er vragen bij u op.

Waarom een medezeggenschapsraad?
Hoe is medezeggenschap wettelijk georganiseerd?
Welke rechten heeft de medezeggenschapsraad?
Waaruit bestaat het adviesrecht?
Hoe zit het eigenlijk met instemmingsrecht?

Lees verder voor het antwoord op deze vragen.

Samenstelling medezeggenschapsraad 

Zoals op de meeste scholen in Nederland heeft ook de Teresiaschool een Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit een drie koppige vertegenwoordiging van de ouders (oudergeleding) en een 2 koppige vertegenwoordiging van het personeel (personeelsgeleding). 

Oudergeleding                                     Personeelsgeleding 

Femke van Komen (voorzitter)            Amanda Zeebregts (secretaris, mrteresiaschool@leerrijk.nl)

Kim Rutjens                                             Nathalie Gerritsen

Jeroen van der Eerden

De activiteiten van de MR bestaan o.a. uit een 6 wekelijkse overleg waarin diverse agendapunten besproken worden. Hierbij staan een aantal speerpunten centraal die in ieder overleg terugkomen.

Algemene bevoegdheden 

Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag, ongevraagd, de MR alle inlichtingen geeft die de MR nodig heeft.
Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste 2 keer per jaar door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school met hem te bespreken.
Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen.

Bijzondere bevoegdheden 

Bij het adviesrecht gaat het er om dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.
Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.

Contact: 

Voor informatie en/of vragen kunt u altijd contact opnemen via ons e-mailadres:
E-mail: mrteresiaschool@leerrijk.nl
U kunt natuurlijk ook altijd bellen: tel. 0416-563668.

Tot slot 

Als u echt wilt meepraten en meebeslissen over de school kunt u deelnemen aan de MR. U heeft dan invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.