Ons onderwijs

Lees hier meer over ons onderwijs.

De Teresiaschool is een katholieke basisschool. De uitgangspunten die wij als school belangrijk vinden zijn: 

Uitgangspunt is een zo breed mogelijke ontwikkeling van het kind (in relatie met de groep) op verstandelijk, creatief, motorisch en sociaal-emotioneel gebied.  

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet.  

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang: 

ICT is een belangrijk middel in het ondersteunen van de ontwikkeling en beoordeling van de zogenoemde 21st century skills. De 21st century skills zijn de vaardigheden die nodig zijn om in een informatie- en kennissamenleving als de onze te kunnen functioneren. Op onze school worden deze vaardigheden aangeleerd en geoefend tijdens de lessen van wereldoriëntatie Leskracht en de Kanjerlessen. Wij besteden aandacht aan: 

Het aanbod van de 21st century skills heeft grote gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). Het laatste aspect zorgt voor een verandering vraagt van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers. Binnen de leerteams wordt dit onderwerp besproken en meegenomen in de plannen. De nascholing wordt hierop afgestemd.