Ouders

MR

 

Via deze link vindt u het jaarverslag 2021-2022 van de MR. Hierin kunt u lezen wat wij allemaal hebben gedaan de afgelopen jaren.

Samenstelling van onze MR:
Namens de ouders:
Femke van Komen
Sandy van Casteren
Petra Boogaard

Namens het team:
Amanda Zeebregts
Susan van Zelst


Wij, MR leden, nodigen u graag uit om mee te praten over de inrichting van de organisatie en de inrichting van het onderwijs op de Teresiaschool. U kunt dit doen door ons van input te voorzien en door vragen te stellen:

 • Welke speerpunten zou u willen toevoegen als het gaat om de kwaliteit van de organisatie van de Teresiaschool en de kwaliteit van onderwijs?
 • Wat zijn de vragen die bij u leven?
 • Wat vindt u belangrijk?

Alle leden van de MR zijn regelmatig op het schoolplein te vinden maar het is ook mogelijk om contact op te nemen via onze persoonlijke e-mailadressen (zie hieronder bij 'samenstelling MR'), ons algemene emailadres: mrteresiaschool@leerrijk.nl of telefonisch: 0416-563668.

Wij hopen op veel vragen, tips en thema’s.

 Met vriendelijke MR groet,
 Susan, Amanda, Femke, Petra en Sandy.

 

Algemene informatie

Introductie

Op een bepaald moment wordt er aan u gevraagd of u zich verkiesbaar wilt stellen voor de medezeggenschapsraad (MR) van de school. Vaak is dat pas het moment waarop u gaat nadenken over medezeggenschap en komen er vragen bij u op.

 • Waarom een medezeggenschapsraad?
 • Hoe is medezeggenschap wettelijk georganiseerd?
 • Welke rechten heeft de medezeggenschapsraad?
 • Waaruit bestaat het adviesrecht?
 • Hoe zit het eigenlijk met instemmingsrecht?

Samenstelling medezeggenschapsraad

Zoals op de meeste scholen in Nederland heeft ook de Teresiaschool een Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit een drie koppige vertegenwoordiging van de ouders (oudergeleding) en een 2 koppige vertegenwoordiging van het personeel (personeelsgeleding).

Oudergeleding Personeelsgeleding
Sandy van Casteren
Amanda Zeebregts
Petra Boogaard Susan van Zelst-Convents (secretaris)
mrteresiaschool@leerrijk.nl
Femke van Komen (voorzitter)  

De activiteiten van de MR bestaan o.a. uit een 6 wekelijkse overleg waarin diverse agendapunten besproken worden. Hierbij staan een aantal speerpunten centraal die in ieder overleg terugkomen.

Algemene bevoegdheden

 • Informatierecht
 • Recht op overleg
 • Initiatiefrecht

Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag, ongevraagd, de MR alle inlichtingen geeft die de MR nodig heeft.
Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste 2 keer per jaar door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school met hem te bespreken.
Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen.

Bijzondere bevoegdheden

 • Adviesrecht
 • Instemmingsrecht

Bij het adviesrecht gaat het er om dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.
Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.

Contact:

Voor informatie en/of vragen kunt u altijd contact opnemen via ons e-mailadres:
E-mail: mrteresiaschool@leerrijk.nl 
U kunt natuurlijk ook altijd bellen: tel. 0416-563668.

Tot slot

Als u echt wilt meepraten en meebeslissen over de school kunt u deelnemen aan de MR. U heeft dan invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.